Verslag van wildtellingen van de W.B.E.:

In het weekeinde van 31 maart en 1 april 2006 zijn door de Wildbeheereenheid Brummen e.o. wildtellingen gehouden in het buitengebied van onze gemeente.

Gebruikelijk, zoals elk jaar, werden op twee avonden reewildtellingen gehouden. Hierbij werden de leden van de Wildbeheereenheid verdeeld in verschillende rijploegen, welke elk in een eigen telgebied moesten rondrijden. Daarbij werden zeer nauwkeurig reeën geobserveerd en het aantal, geslacht, leeftijd en waarnemingsplaats genoteerd. Vanaf de Rhienderensestraat werden enkele opvallende zwarte reeën waargenomen, welke veel minder vaak voorkomen dan de bruine reeën. Goed was ook te zien dat de natuur nog enkele weken achter loopt, want de reeën liepen nog in sprongen, zoals ’s winters gebruikelijk. In de winter lopen de reeën meer bij elkaar in grotere groepen (sprongen) van bokken, geiten en kalveren. In het vroege voorjaar vallen deze sprongen uiteen en zoeken de bokken en ook de geiten elk hun eigen gebiedje op, waar ze de rest van het jaar verblijven. Dit laatste was nog niet gebeurd. Hoewel de verschillende tellingen per gebied nog nader uitgewerkt moeten worden, kan nu al gesteld worden dat de stand iets toeneemt en het leefgebied van de reeën zich uitbreidt.

Nieuw dit jaar waren de tellingen van overige wildsoorten als haas, konijn, patrijs, fazant, houtduif en wilde eend. Om hier een indicatie van de stand van te krijgen, is gestart met zogenaamde “trendtellingen”. Hierbij worden tellingen uitgevoerd in een beperkt aantal, relatief kleine gebieden, van elk 100 ha. groot. Door elk jaar in dezelfde gebieden dezelfde tellingen te doen, wordt een ontwikkeling van de wildstand (de trend) zichtbaar. Hoewel het absolute aantal hazen en konijnen niet bekend wordt, kan er wel vastgesteld worden of het beter of slechter gaat met een bepaalde wildsoort. Natuurlijk hadden de jachtopzieners hier ook al zicht op, maar deze trendtellingen worden nu landelijk door alle Wildbeheereenheden uitgevoerd, zodat er ook een landelijke trend bekend wordt. In Brummen steken de hazen en de houtduiven, qua aantal, met kop en schouders boven de rest uit. Opvallend was wel dat er twee koppels patrijzen werden gesignaleerd, waar we zuinig op moeten zijn.

Daarnaast werden dit jaar ook voor het eerst inventarisaties uitgevoerd naar overige wildsoorten, zoals roek, kraai, kauw, ekster, gans, gaai en zwaan. Voor deze soorten werden weer absolute tellingen uitgevoerd, dus in het hele gebied werden de waargenomen dieren genoteerd. De roeken en kraaien werden in grote getale waargenomen. De waargenomen ganzen zijn de ganzen die het hele jaar blijven “overzomeren”, immers de grote aantallen ganzen van de winter zijn inmiddels weer weggetrokken.

Volgend jaar worden alle tellingen weer herhaald, zodat er steeds weer een beter beeld ontstaat van het prachtige wild in ons buitengebied. Een van de doelstellingen van de Wildbheereenheid Brummen is om het wild goed te beheren en een evenwichtige en gevarieerde wildstand te behouden.